Probleem op deze pagina?

Project: Naar factories of the future in de maakindustrie

VIS/HS: Haalbaarbaarheidsstudies en Samenwerkingsprojecten
01/01/2012
31/10/2012

De uit te werken aanpak beoogt om 50 maakbedrijven te transformeren in "Factories of the Future" in de komende 5 jaar. Deze moeten als inspiratiebron dienen voor 500 andere bedrijven.
Dit op te zetten plan past in het Nieuw Industrieel Beleid (NIB) van de Vlaamse Regering en is gericht op de maakindustrie.
De belangrijkste deliverables zijn beschrijvingen van onderdelen van het plan:
1. de bouwstenen van het programma
2. de samenhang tussen de bouwstenen in de tijd
3. hoe men zich gaat organiseren om de verschillende projecten te realiseren en coherent aan te sturen (met een zo licht mogelijke coördinatiestructuur) en de mogelijke externe partijen
4. hoe men voortgang van het plan zal opvolgen en meten, en de strategische indicatoren
5. een globaal financieel plan voor het programma
6. de aanpak om de strategie zonodig onderweg te kunnen wijzigen

De doelgroep binnen dit project zijn de bedrijven van de maakindustrie in Vlaanderen. Onder “Maakindustrie” verstaan we de industrie die discrete producten voortbrengt. Het gaat om de ontwikkeling en productie van fysieke producten met een concrete vorm en functie. De “Maakindustrie” omvat o.a. de sectoren Machinebouw, Metaalproducten, Automotive & transportmiddelen, Electro & Electronica, Kunststofverwerking, Textiel, etc.
Sectoren als bv. de Chemische sector (procesindustrie) en Transport, vallen niet binnen de definitie van de maakindustrie.

Het programma van Agoria "Maakindustrie 2020: naar factories of the future", beoogt de uitbouw van een strategisch platform om de maakindustrie in Vlaanderen over de sectoren heen te verankeren en te versterken. Hiertoe zijn 7 nodige transformaties geïdentificeerd: world class productiemiddelen, simultane product- en productieontwikkeling, digitale fabriek, human centered productie, genetwerkte fabriek, ecoproductie en slimme productie.

Een competitieve maakindustrie is van cruciaal belang voor de innovatiekracht en welvaart van Vlaanderen. Internationale studies onderstrepen het belang van lokale productie voor een duurzaam en levendig innovatie-ecosysteem, waardoor ideeën omgezet worden tot verkoopbare producten en waarbij het opschalen van de productie kan verlopen in de eigen regio.
Sinds 2010 bouwt Agoria een visie uit over de Fabriek van de Toekomst in de Maakindustrie. Dit is sterk geïnspireerd op de Europese visie rond Factories of the Future (FoF) en toegepast op de concrete realiteit van onze lokale industrie. Dit leidde niet alleen tot een visie over hoe de Fabriek van de Toekomst er zal moeten uitzien om duurzaam te kunnen blijven produceren in onze streken, maar ook tot de zeven noodzakelijke transformaties waarmee bedrijven van de maakindustrie Fabrieken van de Toekomst kunnen worden.
Om deze visie te vertalen naar een concreet actieplan of programma werd in de loop van 2012 een haalbaarheidsstudie uitgevoerd door Agoria, Sirris en FMTC met de steun van het IWT. Een honderdtal bedrijfsbevragingen, een twintigtal thematische workshops, bevragingen van manufacturing gerelateerde kenniscentra en de inzichten van gelijkaardige studies in de omliggende landen en de VS vormden de basisinputs voor het actieplan. In parallel werden de FMTC-leden specifiek bevraagd over hun gemeenschappelijke onderzoeksnoden in het domein van de mechatronica.
Eén van de meest kenmerkende vaststellingen is dat de Vlaamse maakindustrie relatief sterk staat in de markt en dit dankzij aandacht voor productstrategie en productinnovatie, maar bij de meeste bedrijven werd het productieapparaat in de laatste jaren verwaarloosd. Ook het SALK-rapport schetst een stagnering van de productiviteit als algemene Vlaamse trend. Innovatie van de productie staat niet op de agenda en als gevolg hiervan is er een grootschalige inhaalbeweging nodig op het vlak van modernisering van de productie-infrastructuur, als deze bedrijven in onze regio duurzaam willen blijven produceren.
Dit rapport presenteert de conclusies van de haalbaarheidsstudie, in de vorm van twee grootschalige complementaire initiatieven die noodzakelijk zijn om de ambitie van een duurzame en competitieve maakindustrie in Vlaanderen te helpen realiseren:
1. Er is een nood aan een versterking van het gericht strategisch en toegepast onderzoek in relevante thema’s voor de maakindustrie. In een structurele samenwerking tussen de Vlaamse universiteiten, de Vlaamse overheid, de kenniscentra van Agoria en de bedrijven zou dit moeten resulteren in de oprichting van een Strategisch Onderzoekscentrum (SOC) Slimme Maakindustrie. Dit is tegelijk één van de aanbevelingen van het recente SALK-rapport.
2. Er is nood aan een gecoördineerd programma om de grootschalige inhaalbeweging te realiseren van het productieapparaat in de maakindustrie. Het doel is om 50 maakbedrijven in Vlaanderen te ondersteunen in de realisatie van hun transformatie naar een FvT en om 500 andere bedrijven de eerste stappen in die richting te laten zetten, en dit in de komende 5 jaar. De oprichting van het MadeDifferent programma vult dit crosssectoraal met een geïntegreerde aanpak in. Het programma omvat 4 basisblokken die sterk met elkaar interageren: de transformatietrajecten van individuele bedrijven naar Fabrieken van de Toekomst, een coördinatie en ondersteuning van het programma, gerichte projecten binnen het programma en een kader, financiering en ondersteunende maatregelen van de overheid. Dit beantwoordt tegelijk aan een van de recente aanbevelingen van de Industrieraad.
In afwachting dat deze 2 grote initiatieven van start gaan met steun van de Vlaamse Regering staan Agoria en andere federaties niet stil. In de context van de oproepen van Agentschap Ondernemen in het Nieuw Industrieel beleid werden projecten ingediend en opgestart die reeds invulling geven aan delen van het MadeDifferent programma. In de context van oproepen SBO & VIS van het IWT en in de context van het FMTC-convenant werden reeds projecten ingediend en opgestart die deels invulling geven aan de nood van versterkt strategisch en toegepast onderzoek. In de komende maanden worden daarnaast de businessplannen voor de 2 grote initiatieven afgewerkt.

Agoria, Sirris en FMTC
Agoria
Walter Auwers
Peter Perremans, Walter Auwers
Stany Denayer (Cassidian Belgium), Wim De Bruyn (SVS bvba), Luc Verhoeven (Just Innovation), Desmet Tim (Agfa Materials), Luc Larmuseau (iLLumoo)
http://www.madedifferent.be
Share this on