Probleem op deze pagina?

Project: BYDV predictor: een geïntegreerde aanpak van gerstvergelingsvirus in wintergranen

LBO - LA: Landbouwonderzoek en Landbouwtrajecten
01/01/2018
31/12/2021

Het project beoogt de ontwikkeling van een beslissingsondersteunend adviessysteem dat via webtool bereikbaar zal zijn voor alle graantelers en voorlichters. Dit beslissingsondersteunend adviessysteem moet toelaten de juiste maatregelen te nemen om tot een geïntegreerde en doeltreffende wijze het dwergvergelingsvirus te beheersen. Het adviessysteem is gesteund op twee predictiemodelen die de bladluisdruk bij de start van en tijdens de teelt van wintergranen moeten inschatten. Het bepalen van schadedrempels en kennis over resistentie moet een oordeelkundig gebruik van insecticiden nastreven. Daarenboven moet het project een bruikbaar ‘proof of concept’ aanleveren van nieuwe maatregelen om BYDV geïntegreerd aan te pakken.

Het project heeft als doelstelling een geïntegreerde beheersingsstrategie voor het gerstvergelingsvirus (BYDV) uit te werken. Deze IPM-aanpak moet graantelers meer houvast geven bij het nemen van be-strijdingsmaatregelen en de efficiëntie ervan verhogen. Daartoe zal binnen de context van het project een beslissingsondersteunend adviessysteem worden uitgewerkt. Dit adviessysteem zal steunen op volgende pijlers: (1) een regionaal detectieplatform voor het vaststellen van de virulentie van graanblad-luizen; (2) een holistisch model dat de bladluisdruk voorspelt bij de opkomst van de wintergranen in het najaar; (3) een stochastisch model gesteund op weersvariabelen die de dynamiek (duur cycli, reproduc-tie, mobiliteit,…) van bladluizen in wintergraangewassen weergeeft; (4) informatie over rassengevoelig-heid/-tolerantie, teelttechnische beheersingsmaatregelen en oordeelkundig gebruik van insecticiden.

Het project beoogt de ontwikkeling van een beslissingsondersteunend adviessysteem dat via webtool bereikbaar zal zijn voor alle graantelers en voorlichters. Dit beslissingsondersteunend adviessysteem moet toelaten de juiste maatregelen te nemen om tot een geïntegreerde en doeltreffende wijze het dwergvergelingsvirus te beheersen. Het adviessysteem is gesteund op twee predictiemodelen die de bladluisdruk bij de start van en tijdens de teelt van wintergranen moeten inschatten. Het bepalen van schadedrempels en kennis over resistentie moet een oordeelkundig gebruik van insecticiden nastreven. Daarenboven moet het project een bruikbaar ‘proof of concept’ aanleveren van nieuwe maatregelen om BYDV geïntegreerd aan te pakken.

Het project voorziet in de ontwikkeling van 2 modellen die de basis vormen van het beslissingsonder-steunend adviessysteem (KPI2). De projectresultaten moeten leiden tot nieuwe richtlijnen m.b.t. het beheersen van BYDV. We willen dat 150 graanbedrijven deze richtlijnen daadwerkelijk implementeren (KPI2). Het beslissingsondersteunend adviessysteem wordt ondersteund door een webtool; we ver-wachten dat 300 bedrijven op het einde van het project het adviessysteem zullen gebruiken voor bladlui-zen en BYDV te monitoren (KPI1) en dit het begin vormt van een veranderingstraject. We streven ernaar dat 150 graanbedrijven het adviessysteem daadwerkelijk geïmplementeerd hebben in hun bedrijfssys-teem (KP4). De output van het project zal bestaan uit tenminste 8 publicaties (KPI5)

UGent, HoGent en Inagro
PIBO

Belgische Boerenbond
Bayer Crop Science
Belchim
Syngenta
Limagrain
Phytosystem en Partners (NV Fyto Nico Vrancken, Verhelle bvba, Stroo Sproeitechniek bvba, NV Demagri)
Volsog
Philp Seeds
FMC
BASF
AVEVE/Sanac
Globachem
LCG

Geert Haesaert
Agro Landbouwmachines / Technologie, Biocontrole, Pesticides
Geert Haesaert
Share this on